Choď na obsah Choď na menu
 


Kto môže byť členom

 

 

Obrázok

Členstvo v združení, práva a povinnosti členov

 

 

1. Členstvo v združení môže byť:  individuálne, kolektívne a čestné

 

2. Členstvo vzniká na základe vlastnej žiadosti o vstup do občianskeho združenia, bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť, národnosť, pohlavie, rasu, náboženské vyznanie. O prijatí za člena rozhoduje správna rada. Podmienkou pre vstup do združenia je súhlas so stanovami, vek pre samostatné členstvo 10 rokov, oboznámenie sa so športovým a pracovným poriadkom a podmienkami v centre. 

 

3. Členstvo zaniká: vystúpením, úmrtím, vylúčením, zánikom organizácie. Vylúčením: za  previnenie spočívajúce v neplnení základných povinností vyplývajúcich zo stanov, iných interných noriem vydaných v súlade so stanovami, i pre porušenie morálnych a etických zásad.  O zániku členstva rozhoduje správna rada.  Nie je možné sa proti nemu odvolať.

4. Členovia sú povinní najmä:

-          včas a v určenej výške platiť členské príspevky,   

-          rešpektovať a plniť spoločne prijaté rozhodnutia

-         dbať na zachovanie morálnych a etických princípov, zachovanie a upevnenie priateľskej atmosféry, prezentovanie dobrého mena združenia na verejnosti

-         dbať na účelné a šetrné využívanie majetku združenia, nepripustiť jeho zneužívanie,  poškodzovanie či odcudzovanie

-         podľa svojich možností a schopností sa podieľať na zveľaďovaní majetku združenia

-         členom združenia môžu byť fyzické ako aj právnické osoby

-         člen nad 18 rokov má právo voliť a byť volený, každý člen má jeden hlas

-          hlasovanie je verejné ak členská schôdza nerozhodne inak

 

5. Kolektívnym členom môže byť   organizácia alebo inštitúcia aj zo zahraničia.

Čestných členov vymenúva a potvrdzuje predseda združenia. Podmienkou prijatia za čestného člena je akceptovanie stanov združenia.  Čestní členovia nie sú povinný  uhradiť členský príspevok. Právom čestných členov je navonok reprezentovať  združenie.

 

6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená   zaplatením členského príspevku podľa stanovených pravidiel. Správna rada môže vo  vybraných prípadoch rozhodnúť o odpustení uhradenia členského príspevku   a o možnosti jeho kompenzácie inou formou.

 

Obrázok