Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy občianskeho združenia

Animoterapeuticko -  jazdecké centrum Snina

AJC

Článok I.

  Všeobecné ustanovenia

1.  Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina /ďalej len AJC/ je v zmysle zák. č. 83/1990  

     Zb. o združovaní občanov dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské združenie

     občanov, ktorí sympatizujú s jeho myšlienkami. Hlavným cieľom je využitie zvierat pre 

     potreby zdravotne postihnutých osôb  a zdravých ľudí.

2.  Sídlom združenia je:  Pčolinská 1405, 069 01 Snina.     

3.  Poslaním združenia je uspokojovať záujmy a záľuby členov a iných záujemcov, vytvárať 

     podmienky na upevňovanie ich zdravia, zlepšovať ich telesné a duševné zdravie, športovú  

     výkonnosť.

     Svoje poslanie združenie plní najmä týmito  spôsobmi:

a,  stará sa o realizáciu rôznych foriem animoterapie, rôznych foriem športového 

     a rekreačného jazdenia  

b,  vytvára organizačné, technické i materiálne podmienky pre svoju činnosť

c,  vykonáva učebno – metodickú činnosť, kurzy, školenia a poradenské služby

d, obhajuje a presadzuje záujmy členov a priaznivcov združenia, prostredníctvom svojich

     zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v združeniach, na činnosti ktorých 

     sa zúčastňuje

e,  v prospech rozvoja animoterapie, jazdeckého športu, rekreačného jazdenia a ďalších aktivít 

     spolupracuje s orgánmi štátnej správy, spoločenskými organizáciami, združeniami, 

     podnikateľskými subjektami a inštitúciami v rámci SR i na medzinárodnej úrovni, vytvára

     reálne partnerstvo medzi štátnym a tretím sektorom

f,  rozvíja a poskytuje svoje služby, spoločensko-kultúrny život, organizuje súťaže 

     a podujatia,  pripravuje a realizuje zámery, projekty

g,  vykonáva hipoterapiu, canisterapiu, animoterapiu, využíva zvieratá v rôznych sférach  

     života spoločnosti, vykonáva testáciu plemenných zvierat, vykonáva výcvik a chov zvierat

h,  organizuje tábory pre rôzne skupiny  / zdravotne postihnutých, mládež s osobitnými   

     potrebami, deti s poruchami správania,  a ďalších/

i,  pomáha marginalizovaným skupinám zlepšiť, telesné a duševné zdravie, integrovať ich do  

     prirodzeného prostredia, zlepšiť ich zamestnateľnosť a zamestnanosť, zlepšiť kvalitu ich  

     života,  znižovať  predsudky a zvyšovať toleranciu, rozvíjať dobrovoľnú pomoc druhým, 

     vytvárať rodinné väzby, motivovať mladých ľudí najmä rómskeho pôvodu

     k samovzdelávaniu a získavaniu zručností, zastupovať záujmy marginalizovaných skupín,  

     vychovávať  všetkých k filantropii

j,  zabezpečí prevádzkovanie animoterapeuticko – pracovného centra, chránenej dielne,

     útulku  pre vybrané skupiny osôb.

 

Článok II.

Členstvo v združení, práva a povinnosti členov

 

  1. Členstvo v združení môže byť:  individuálne, kolektívne a čestné
  2. Členstvo vzniká na základe vlastnej žiadosti o vstup do občianskeho združenia, bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť, národnosť, pohlavie, rasu, náboženské vyznanie. O prijatí za člena rozhoduje správna rada. Podmienkou pre vstup do združenia je súhlas so stanovami.
  3. Členstvo zaniká: vystúpením, úmrtím, vylúčením, zánikom organizácie.Vylúčením: za  previnenie spočívajúce v neplnení základných povinností vyplývajúcich zo stanov, iných interných noriem vydaných v súlade so stanovami, i pre porušenie morálnych a etických zásad.  O zániku členstva rozhoduje správna rada.  Nie je možné sa proti nemu odvolať.
  4. Členovia sú povinní najmä:

                  -         včas a v určenej výške platiť členské príspevky,   

-         rešpektovať a plniť spoločne prijaté rozhodnutia

-         dbať na zachovanie morálnych a etických princípov, zachovanie a upevnenie priateľskej atmosféry, prezentovanie dobrého mena združenia na verejnosti

-         dbať na účelné a šetrné využívanie majetku združenia, nepripustiť jeho zneužívanie,  poškodzovanie či odcudzovanie

-         podľa svojich možností a schopností sa podieľať na zveľaďovaní majetku združenia

-         členom združenia môžu byť fyzické ako aj právnické osoby

-         člen nad 18 rokov má právo voliť a byť volený, každý člen má jeden hlas

-         hlasovanie je verejné ak členská schôdza nerozhodne inak

 

  1. Kolektívnym členom môže byť   organizácia alebo inštitúcia aj zo zahraničia
  2. Čestných členov vymenúva a potvrdzuje predseda združenia. Podmienkou prijatia za       čestného člena je akceptovanie stanov združenia.  Čestní členovia nie sú povinný        uhradiť členský príspevok. Právom čestných členov je navonok reprezentovať        združenie.
  3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená       zaplatením členského príspevku podľa stanovených pravidiel. Správna rada môže vo       vybraných prípadoch rozhodnúť o odpustení uhradenia členského príspevku       a o možnosti jeho kompenzácie inou formou.

Článok III.

                                                  

                                                      Orgány združenia

a, Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza

b, Výkonným orgánom združenia je správna rada

c,  Štatutárnym orgánom združenia je predseda

d,  Kontrolným orgánom združenia je revízor alebo revízna komisia

 

a, Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza, ktorá sa schádza minimálne jeden krát ročne. Jej zasadnutie zvoláva a obsahovo pripravuje správna rada. Vedie ju predseda združenia alebo ním poverený člen združenia. Členská schôdza rozhoduje o zániku združenia (zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením), schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,       schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení.
Volí a odvoláva členov správnej rady a revíznej komisie.
Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.          Na prijatie uznesenia je potrebný nadpolovičný súhlas väčšiny prítomných členov. Na prijatie uznesenia o zániku združenia je potrebné dosiahnuť 75% väčšinu prítomných členov.  Ak členské zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá správna rada náhradné členské zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať členské zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné členské zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je schopné sa uznášať sa bez ohľadu na prítomný počet členov. 

b. Výkonným orgánom je správna rada, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi.     Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. Stretáva sa podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena správnej rady. Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu na obdobie štyroch rokov. Opätovné zvolenie po skončení funkčného obdobia je možné. Správna rada má 3 členov.

c. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý je zároveň predsedom správnej rady. Zastupuje združenie na najvyššej úrovni. Predseda vykonáva a riadi operatívnu činnosť združenia v súlade a na základe rozhodnutí správnej rady. Predseda má právo prijímať a odvolať zamestnancov, jeho rozhodnutiam podlieha činnosť organizácie. Predsedu v prípade jeho neprítomnosti zastupuje  ním splnomocnený zástupca.

d. Kontrolným orgánom je revízor alebo revízna komisia. Kontroluje hospodárenie združenia, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

Článok IV.

Zásady hospodárenia a zdroje majetku

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Výnosy z majetku a vlastnej ekonomickej činnosti budú použité len na podporu a realizáciu cieľov a projektov, ktoré budú schválené a podporia rozvoj združenia.                                                                     
Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, sponzorské príspevky, dotácie a granty, finančné prostriedky z benefičných akcií a ekonomických aktivít.

 

 

Článok V.

                                           

                                                         Zánik združenia

O zániku združenia  jeho zlúčením alebo rozpustením rozhoduje členská schôdza. Výkonný výbor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s majetkom  naloží s prihliadnutím na osobný prínos jednotlivých členov združenia na    vytvorení majetku združenia.

 Združenie zaniká uznesením členskej schôdze osvedčeným notárskou zápisnicou a výmazom z registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Článok VI.

                                          

                                                         Záverečné ustanovenie

Nové stanovy a názov združenia Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina AJC schválilo členské zhromaždenie dňa 18.4.2006.

Výklad stanov je oprávnená robiť správna rada.

 
Prípadné zmeny budú tvoriť prílohu týchto stanov.

                 

                                                                  

                                                                                 MVDr. Vladislav Juško

                                                                                   predseda združenia