Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok 

Keď konáš dobré skutky rastie v tebe nádherný pocit. Ani čo by odpovedalo niečo v tvojom vnútri a vravelo: Áno, takto by som sa mal cítiť.

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina AJC

 

 Čo  ponúkame a v budúcnosti chceme ponúkať? 

V našich stanovách nájdete poskytovanie podporných rehabilitačných a terapeutických metod, najmä canisterapie a hiporehabilitacie, pre deti a osoby so špeciálnymi potrebami, ale i pre širokú verejnosť. Vzdelávanie a osvetu v oblasti výcviku a chovu domácich a hospodárskych zvierat, enviromentálne aktivity v oblasti vzdelávania a propagáciu ľudovej   tvorivosti.  

Veľký dôraz kladieme na vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Pre našich pracovníkov, kolegov z iných organizácií a verejnosť pripravujeme semináre z oblasti kynológie, etológie, hiporehabilitácie a základy psychologie a špeciálnej pedagogiky. Všetky programy budú prispôsobené konkrétnym klientom „na mieru“, k čomu je potrebné sa v týchto oblastiach dobre orientovať a vedieť čo konkrétne špeciálne potreby jednotlivých diagnóz pre klienta znamenajú.

ďalej chceme   

- canisterapiu a kynologickú výchovu 

- hiporehabilitaciu vo forme hipoterapie i liečebne

- pedagogicko-psychologické jezdenie, vychádzky kočiarom, a.i.

- zooterapeutickú farmu vo forme návštevnej 

- košikárstvo, hrnčiarstvo, základy sedlárstva a brašnárstva, a.i.

- ďalšie podporné rehabilitačné a špeciálne pedagogické techniky, napr.    arteterapia, muzikoterapia, logopedická prevencia, a. i.

- radi všetko upravíme podľa Vaších predstáv či potrieb konkrétnych klientov, rozšírime ponúkaný program o Vami zvolené témy, a pod. 

 

    

niečo z naších stanov:

 

stará sa o realizáciu rôznych foriem animoterapie, rôznych foriem športového 

a rekreačného jazdenia  

vytvára organizačné, technické i materiálne podmienky pre svoju činnosť

vykonáva učebno – metodickú činnosť, kurzy, školenia a poradenské služby

obhajuje a presadzuje záujmy členov a priaznivcov združenia, prostredníctvom svojich zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v združeniach, na činnosti ktorých  sa zúčastňuje

v prospech rozvoja animoterapie, jazdeckého športu, rekreačného jazdenia a ďalších aktivít  spolupracuje s orgánmi štátnej správy, spoločenskými organizáciami, združeniami,  podnikateľskými subjektami a inštitúciami v rámci SR i na medzinárodnej úrovni, vytvára reálne partnerstvo medzi štátnym a tretím sektorom

rozvíja a poskytuje svoje služby, spoločensko-kultúrny život, organizuje súťaže 

a podujatia,  pripravuje a realizuje zámery, projekty

vykonáva hipoterapiu, canisterapiu, animoterapiu, využíva zvieratá v rôznych sférach  života spoločnosti, vykonáva testáciu plemenných zvierat, vykonáva výcvik a chov zvierat

organizuje tábory pre rôzne skupiny  / zdravotne postihnutých, mládež s osobitnými   potrebami, deti s poruchami správania,  a ďalších/

pomáha marginalizovaným skupinám zlepšiť, telesné a duševné zdravie, integrovať ich do  prirodzeného prostredia, zlepšiť ich zamestnateľnosť a zamestnanosť, zlepšiť kvalitu ich  života,  znižovať  predsudky a zvyšovať toleranciu, rozvíjať dobrovoľnú pomoc druhým,  vytvárať rodinné väzby, motivovať mladých ľudí najmä rómskeho pôvodu   k samovzdelávaniu a získavaniu zručností, zastupovať záujmy marginalizovaných skupín,  vychovávať  všetkých k filantropii

zabezpečí prevádzkovanie animoterapeuticko – pracovného centra, chránenej dielne,   útulku  pre vybrané skupiny osôb.

  

 

Obrázok

 Nikdy nedovoľ, aby ťa strach vylúčil z ďalšej hry.