Choď na obsah Choď na menu
 


Hiporehabilitačný tím

 

 

Hiporehabilitačný tím.

Každý z nich má svoje nezastupiteľné miesto, bez ktorého nie je možné tieto služby pre klientov so zdravotným postihnutím vykonávať. Tím sa môže zložením líšiť podľa disciplíny, ktorou sa hiporehabilitačné stredisko zaoberá.

Začiatok formulára

Spodná časť formulára


Lekár je kľúčová postava a bez jeho písomného doporučenia by osoba so zdravotným postihnutím nemala byť prijatá do žiadnej terapie alebo športu. Je to väčšinou špecialista – neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár, ale aj  psychiater. Hipoterapia a liečebné  pedagogicko-psychologické jazdenie (LPPJ) sa predpisuje ako každá iná liečebná procedúra, parajazdectvo je doporučená športová aktivita. Lekár musí poznať zdravotný stav klienta a  základné kontraindikácie pre jazdu na koni. Ideálne je, pokiaľ má lekár skúsenosť s jazdectvom a je schopný presne zhodnotiť terapeutické možnosti, ktoré kôň ponúka. Lekár nemusí byť prítomný  behom terapií alebo lekcií, ale mal by byť vždy dosiahnuteľný.

Terapeuti so špecializáciou na hipoterapiu sú fyzioterapeuti a ergoterapeuti  s odborným kurzom.  Hipoterapia môže byť tiež praktizovaná logopédmi a inými licentovanými, registrovanými alebo kvalifikovanými zdravotnými profesionálmi s výbornou znalosťou kineziológie, vývojovej ontogenézy, senzo a neuromotoriky. Takýto terapeut absolvoval kurzy z princípov hipoterapie, konského pohybu a konskej psychológie. Mal by mať  skúsenosť s aktívnym jazdením na koni, ktoré mu pomôžu prideliť správneho koňa pre klienta. Občas sa môžete stretnúť s pojmom hipoterapeut /konský terapeut (a ďalšie podobné termíny), ktoré sa ale nepoužívajú, pretože takáto profesia, vzdelanie alebo licencia neexistujú. Fyzioterapeut by mal byť i členom športového tímu, ktorý jazdcov so zdravotným postihnutím vyšetrí a stanoví s trenérom tréningový plán.

Terapeuti praktizujúci liečebno pedagogicko-psychologické jazdenie môžu byť špeciálne vyškolení pedagógovia, psychológovia, psychiatri alebo logopédi. Záujemci s touto základnou profesiou si môžu doplniť špecializáciu. Skúsenosť a hlboká znalosť terapeuta je veľmi dôležitá hlavne pri práci s psychiatrickými pacientmi, kde sa labilné emócie včítane agresivity môžu rýchle vymknúť z kontroly. Terapeut či už v hipoterapii nebo LPPJ musí byť osobne prítomný, je zodpovedný za celú terapeutickú lekciu a tiež za konečné rozhodnutie o prijatí klienta do programu, jeho vyšetrenie, stanovenie a plnenie rehabilitačného plánu.

Tréner koní pre ktorúkoľvek disciplínu hiporehabilitácie musí byť človek, ktorý nemá osobné športové ambície a je si vedomý, že kôň je tu partnerom, nie prostriedkom. Výhodou je, pokiaľ tento tréner našiel zaľúbenie v tzv. prirodzených tréningových technikách, ktoré uľahčia zapojenie koňa ako zodpovedného, aktívneho a ochotného člena týmu. Zodpovednosťou trénera hiporehabilitačných koní je ich odpovedajúce tréning, stanovenie krmnej dávky a udržiavanie hiporehabilitačného koňa v dobrom mentálnom a telesnom zdraví. Tréning takého koňa je veľmi rozmanitý od práce zo zeme, drezúry, skokov, atd. a tiež obsahuje veľa odpočinku s konskými kamarátmi,   pretože inak môže i u koňa dôjsť k tzv. syndrómu vyhorenia a potom musí byť vyradený z činnosti. Pokiaľ sa stredisko zapodieva nejakým parajazdeckým športom, tréner by mal mať okrem trénerskej licencie ešte naviac oprávnenie a vzdelanie pre tréning osôb so zdravotným postihnutím.

Hipolog alebo vodič koňa je osoba, ktorá vodí koňa počas terapií. V hiporehabilitačných centrách je často tréner a vodič koní jedna a tá istá osoba. Vodič by mal mať bohaté skúsenosti s koňmi, zvládnuť  ich za každej situácie, rozoznať stres na koňoch a tak predísť krízovým situáciam. Mal by ovládať základné princípy jednotlivých disciplín hiporehabilitacie,  zoznámený s klientmi a ich diagnózami. Mal by byť schopný viesť koňa  ako pri hlave, taktiež  na dvoch lonžiach zozadu. Jeho zodpovednosťou je viesť, zastaviť a uviesť do pohybu  koňa podľa pokynov terapeuta.

Asistent alebo pomocník je osoba, ktorá pri hipoterapii ide na druhej strane koňa ako terapeut a pomáha mu istiť alebo polohovať klienta. Asistent by mal mať základnú znalosť v princípoch hipoterapie a nesmie sa báť koňa. Jazdci na vyšších koňoch by mali mať vysokých asistentov. Rodičia sú prijateľní ako asistenti, a pokiaľ je dieťa nervózne, sú nevyhnutní. Povinnosťou asistenta je hlavne zaistenie bezpečnosti jazdca. Pri LPPJ asistent pomáha s činnosťami okolo koní, môže klientovi dodávať pocit istoty, motivovať ho k lepším výsledkom, pomáha s koordináciou práce, atd. Pri športe se takýto asistent väčšinou stáva osobným priateľom, ktorý celkom nesebecky venuje svoj čas, schopnosti a nadšenie jazdcovi so zdravotným postihnutím k dosiahnutiu športových výsledkov.

Hiporehabilitačný kôň je špeciálne vybraný, vycvičený a pracujúci len v hiporehabilitácií. Je to dôležitý člen tímu, ktorý musí spĺňať náročné kritéria. Pretože pri hipoterapii jeho pohybový vzor ovplyvňuje klienta, je dôležité, že jeho chody sú bez vady, pohyb chrbta hladký a rytmický. Keď kôň napríklad kríva, pohybový vzor klienta sa naopak zhorší a dochádza k prehlbeniu patológie. Kôň pri hipoterapii musí v úplnom kľude akceptovať zložité a pomalé nasadanie klienta, jeho zlú rovnováhu a zvýšené svalové napetie na dolných končatinách, rôzne polohy a šteklenie, ale tiež dvoch jazdcov. Pri LPPJ kôň musí byť neľakavý, trpezlivý, komunikatívny a musí mať svoju prácu rád, pretože ľudia s mentálnym postihnutím majú často nepredvídateľné reakcie a chovanie. Pre akúkoľvek disciplínu parajazdectva kôň musí naviac ochotne a kľudne reagovať na pomôcky klienta, ktoré môžu byť veľmi odlišné od zdravých jazdcov. Parajazdci majú niekedy i veľmi špecifické pomôcky, na ktoré kôň musí byť zvyknutý. Rozhodne to nie je kariéra pre konských dôchodcov, ale naopak pre kone mladé a zdravé. Keď o týchto členoch týmu hovoríme, mali by sme sa vyvarovať použitia slovných spojení ako "používánie koňa/ kôň je užívaný". Kôň je vnímavá bytosť a účastní se hiporehabilitacie tým, že pomáha v poskytovaní služieb klientom. Humánne zaobchádzanie s koňom behom terapií a lekcií je samozrejmosťou, včítane zdvorilého označenia behom diskusie o konskej spoúčasti.