Choď na obsah Choď na menu

Etický kodex canisterapeuta

17. 2. 2009

Etický kodex canisterapeuta       / obsahuje sedm  listů A4 /

     preambule:
Canisterapeuti respektují důstojnost a hodnotu jednotlivce a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv, zároveň ctí práva zvířat a naplňují tak i nedílnou součást tohoto kodexu kterou je příloha „Základní minima pro welfare psů jako co-terapetů“.

Průběžně rozvíjejí své poznatky o lidském chování, o tom, jak lidé rozumějí sami sobě a ostatním, a využívají tyto poznatky pro dobro lidí, rozvíjejí své poznatky o etologii psa a využívají tyto poznatky pro dobro lidí i zvířat užitých k terapii . 

Při dosahování těchto cílů vynakládají veškeré úsilí k ochraně zájmů lidí, kteří vyhledávají jejich služby, jejich blízkých (není-li to v rozporu s potřebami klientů), a všech účastníků výzkumu, kteří se mohou stát zkoumanými objekty. 

Canisterapeuti respektují ostatní členy své profese a příbuzných oborů a dělají vše, co je v jejich silách a co není v konfliktu se zájmy klientů pro to, aby poskytovali úplné informace a vzájemně se respektovali.

Své dovednosti používají pouze pro účely, jež jsou v souladu s těmito hodnotami a vědomě nedopustí jejich zneužití.

Canisterapeuti ve snaze dosáhnout těchto ideálů plně souhlasí s etickými normami v těchto oblastech: 1. odpovědnost; 2. kompetence; 3. etické a právní normy; 4. důvěrnost; 5. prospěch klienta; 6. profesní vztahy; 7. veřejná prohlášení; 8. výzkum.

Canisterapeuti plně spolupracují s vlastními profesními, národními a evropskými organizacemi a asociacemi - rychle a úplně zodpovídají dotazy a plní požadavky všech řádně ustanovených etických nebo profesních komisí těch asociací či organizací, jejichž členy jsou nebo ke kterým náležejí.

Přijetí do Registru canisterapeutů (CTA) canisterapeuty zavazuje k dodržování všech zásad včetně příloh Etického kodex canisterapeuta.


    1. ODPOVĚDNOST

Obecně: Při poskytování služeb dodržují canisterapeuti nejvyšší standardy své profese. Přijímají zodpovědnost za důsledky svého jednání a vynaloží veškeré úsilí, aby zabezpečili vhodné využití svých služeb.

1.a: Canisterapeuti si uvědomují, že nesou velkou zodpovědnost, neboť jejich jednání může ovlivnit stav druhých lidí /psychický i fyzický/.

1.b: Canisterapeuti svým klientům předem objasní všechny záležitosti, které by mohly souviset s jejich společnou prací. Vyhýbají se vztahům, které by mohly omezit jejich objektivitu nebo vytvořit konflikt zájmů.

1.c: Jako členové NNO, organizací, zaměstnanci zařízení či osvč, canisterapeuti jako jednotlivci zůstávají odpovědni nejvyšším standardům své činnosti-canisterapie.

1.d: Jako přednášející nebo vedoucí praxe si jsou canisterapeuti vědomi své primární povinnosti pomáhat ostatním získávat znalosti a dovednosti. Udržují vysoký standard vzdělání, informace předkládají objektivně, plně a přesně.

1.e: Canisterapeuti si uvědomují, že nesou velkou zodpovědnost za své/svého co-terapeuty/a, proto se plně řídí listinou „Základní minima pro welfare psů jako co-terapetů“. /viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto kodexu/


     2. KOMPETENCE 

Obecně: Udržování vysoké úrovně kompetence je odpovědností sdílenou všemi canisterapeuty v zájmu veřejnosti a činnosti jako celku. Canisterapeuti si jsou vědomí hranic své kompetence a mezí canisterapeutických technik. Poskytují pouze takové služby a používají pouze takové techniky, ke kterým je opravňuje praxe a zkušenost. V těch oblastech, kde uznávané standardy ještě neexistují, canisterapeuti přijímají všechna opatření, nezbytná k ochraně zájmů svých klientů a co-terapeutů. Sledují informace z oblasti zdravotnictví, vědy, etologie a své činnosti, které mají vztah ke službám, jež poskytují.

2.a: Canisterapeuti uvádějí svoji kvalifikaci, vzdělání, praxi a zkušenosti přesně. Canisterapeuti udržují kvalitu vlastní práce na takové úrovni, aby odpovídala minimálním profesionálním požadavkům CTA, příslušných NNO, a evropské ESAAT. Po přerušení veškeré činnosti praxe canisterapie na dobu delší 3 měsíců /v kuse/ canisterapeut musí absolvovat opět 12hodin praxe pod vedením již registrovaného/ých canisterapeuta/ů s min. 2letou praxí. A opět přehodnotí využití stávajících co-terapeutů k činnosti.

 

2.b: Jako přednášející a vedoucí praxe vykonávají canisterapeuti svou činnost na podkladě pečlivé přípravy a soustředění tak, aby jejich práce měla nejvyšší kvalitu a aby jejich sdělení byla přesná, plynulá a výstižná.

2.c: Canisterapeuti si jsou vědomi potřeby neustálého vzdělávání a osobního rozvoje a jsou otevřeni novým pracovním postupům a průběžným změnám ve svých očekáváních a hodnotách, proto prokazatelně absolvují minimálně 1x za 2 roky přednášku, seminář, kurz nebo supervizní setkání /osobní nebo on-line chatové/ na téma canisterapie a věnují se průběžně samostudiu. 

2.d: Canisterapeuti si jsou vědomi rozdílů mezi lidmi, které mohou být spojeny např. s věkem, pohlavím, socioekonomickým a národnostním původem, nebo jsou dány speciálními potřebami těch, kteří mohli být nějak zvláštně znevýhodněni. Měli by mít odpovídající praxi, zkušenosti a možnost konzultace, aby zajistili vhodné a kompetentní služby těmto osobám a mohli posoudit vhodnost indikace podpůrné metody - canisterapie.

2.e: Canisterapeuti si uvědomují, že osobní problémy a konflikty mohou ovlivňovat jejich pracovní výkon. Proto se zdrží jakékoliv aktivity, ve které by jejich osobní problémy mohly zavinit nedostatečný výkon nebo poškození klienta, kolegy, studenta nebo jiného účastníka činnosti.


 3: MORÁLNÍ A PRÁVNÍ NORMY

Obecně: Morální a etické zásady chování canisterapeutů jsou stejnou měrou jako pro ostatní občany jejich osobní záležitostí, s výjimkou případů, kdy by toto mohlo narušit plnění pracovních povinností nebo snížit důvěru veřejnosti v canisterapii, canisterapeuty, ale i obecně v pomocné terapie a v kynologii. Co se vlastního chování týče, jsou canisterapeuti citliví k převažujícím společenským normám a k možnému dopadu, který může dodržování nebo narušování těchto norem mít na jejich výkon jako canisterapeutů. Canisterapeuti si jsou rovněž vědomi možného dopadu svých veřejných vystoupení na možnosti kolegů vykonávat své pracovní povinnosti.

3.a: Ve své činnosti jednají canisterapeuti v souladu se zásadami ESAAT, CTA, NNO v oblasti canisterapie, a s  normami a pravidly zařízení vztahujícími se k jejich praxi. Canisterapeuti rovněž dodržují příslušné vládní zákony a vyhlášky. Pokud jsou evropské, národní, krajské, organizační nebo instituční zákony, vyhlášky nebo postupy v rozporu s ESAAT, NNO v oblasti canisterapie, a s normami a pravidly zařízení vztahujícími se k jejich praxi, canisterapeuti předloží tuto skutečnost výboru CTA a snaží se rozpor vyřešit.

3.b: Canisterapeuti jako dobrovolníci, zaměstnanci či osvč neprovozují ani nepřehlížejí žádné postupy, které jsou nehumánní a v rozporu se zákonem na ochranu zvířat, nebo které by mohly vyústit v nelegální nebo neobhajitelné činy.

3.c: Ve své činnosti se canisterapeuti vyhýbají jakékoli činnosti, která porušuje nebo omezuje lidská, zákonná nebo občanská práva klientů či jiných osob, kterých by se mohla dotýkat, práva zvířat a hygienické normy.

3.d: Setkají-li se canisterapeuti s odlišným názorem, uznávají a respektují rozdílné postoje a individuální pocity, které mohou klienti, studenti, účastníci praxe mít k těmto záležitostem.


     4: DŮVĚRNOST

Obecně: Primární povinností canisterapeutů je respektovat důvěrnost informací získaných od osob v průběhu své canisterapeutické činnosti. Ostatním tyto informace sdělují pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo osoby jiné do nebezpečí. Canisterapeuti informují své klienty o právních hranicích důvěrnosti. Za normálních okolností by měl být souhlas s odhalením informace získán v písemné formě od osoby, které se týká. 

4.a: Informace jsou diskutovány pouze z profesních důvodů a pouze s osobami, kterých se daný případ týká. V písemné i ústní formě jsou uváděna pouze data přímo se vztahující k účelu hodnocení či přednášky a je vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo nepřiměřenému zásahu do soukromí.

4.b: Canisterapeuti, kteří osobní informace získané při výkonu povolání uvádějí ve svých pracích, přednáškách, nebo je jinak prezentují veřejnosti, musí k tomu buď mít předchozí písemný souhlas nebo vhodným způsobem zamlčí všechny údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.

4.c: Canisterapeuti učiní všechna potřebná opatření pro zachování důvěrnosti při uchovávání a likvidaci záznamů, a případně pro jejich úplnou nedosažitelnost.

4.d: Při činnosti s nezletilými nebo nesvéprávnými osobami (osobami neschopnými dát dobrovolný informovaný souhlas), kladou canisterapeuti zvláštní důraz na ochranu zájmů těchto osob a spolupracují a informují ostatní osoby, kterých se situace týká.

 

 

 


    5: ZÁJMY KLIENTA

Obecně: Canisterapeuti respektují integritu a chrání zájmy lidí a skupin, se kterými pracují. Dojde-li ke střetu zájmů klienta a instituce, která canisterapeuty zaměstnává, canisterapeuti informují obě strany o svých povinnostech a odpovědnosti a sdělí oběma stranám svoje rozhodnutí. Canisterapeuti plně informují klienty, kolegy a ostatní personál a specialisty o smyslu a povaze své činnosti a užité techniky a metody. Nucení lidí k účasti nebo trvat na využití služeb je neetické.

5.a: Canisterapeuti si jsou neustále vědomi svých vlastních potřeb a své potenciálně více či méně vlivné pozice vůči osobám, jakými jsou klienti či účastníci praxe. Předcházejí zneužití důvěry a závislosti těchto osob. Sexuální vztahy s kýmkoliv z klientů, studentů, účastníků činnosti canisterapie jsou neetické.

5.b: Canisterapeuti ukončí činnost služby canisterapie hned, jakmile začne být zřejmé, že pro klienta není přínosný, nebo ihned, jak o to klient požádá.

6: PROFESNÍ VZTAHY

Obecně: Canisterapeuti jednají s ohledem na potřeby, odlišné kompetence a povinnosti svých kolegů zooterapeutů,  terapeutů, psychoterapeutů, psychologů, lékařů a personálu, v případě krizové intervence i členům IZS ČR a pracovníků jiných profesí. Respektují práva a povinnosti těchto svých kolegů vůči institucím či organizacím, s nimiž jsou svázáni.

6.a: Canisterapeuti znají oblasti kompetence příbuzných profesí. Plně využívají všechny odborné, technické a administrativní zdroje, které nejlépe poslouží zájmu klienta. Minimalizují absenci pracovních vztahů s pracovníky jiných profesí.

6.b: Jestliže je canisterapeutovi známo porušení etických norem jiným canisterapeutem, pak, je-li to vhodné, snaží se tento problém neformálně vyřešit tím, že na to dotyčného canisterapeuta upozorní. Jestliže je tento prohřešek pouze malý a/nebo se zdá být výsledkem nedostatku citlivosti, znalosti nebo zkušenosti, je takovéto neformální řešení obvykle dostačující. Tyto neformální snahy musí být podniknuty citlivě s ohledem na důvěrnost a práva postižených. Pokud se nezdá, že by přestupek mohl být napraven pouze neformální cestou a nebo je vážnější povahy, canisterapeuti na to upozorní příslušnou instituci, sdružení nebo výbor zabývající se profesní etikou a chováním.

6.c: Publikační zásluha je přiznána těm, kteří do publikace přispěli, úměrně rozsahu jejich odborného příspěvku. Významné příspěvky odborného charakteru ke společnému projektu od více osob se posuzují jako spoluautorství s osobou, která poskytla příspěvek uvedený jako první. Drobné příspěvky odborné povahy a rozsáhlejší administrativní nebo podobná asistence mohou být uvedeny jako poznámky pod čarou nebo v úvodu díla. Odkazy ve formě citací v textu se týkají publikovaného i nepublikovaného materiálu, který přímo ovlivnil výzkum či studii. Canisterapeuti, kteří sestavují a upravují cizí materiál k publikaci, zveřejňují tento materiál pod jmény původních autorů, tam kde je to vhodné uvedou své jméno jakožto editora. Všichni přispěvatelé jsou jmenovitě uvedeni.

 

 


 7: VEŘEJNÁ PROHLÁŠENÍ

Obecně: Veřejná prohlášení, oznámení o poskytovaných službách, reklama a aktivity podporující canisterapeuty slouží k tomu, aby si veřejnost mohla vytvořit informované názory a měla možnost volby. Canisterapeuti přesně a objektivně uvádějí svoji profesionální kvalifikaci, členství a funkce, a také instituce nebo organizace, se kterými mohou být oni nebo daná prohlášení spojována. Ve veřejných prohlášeních, poskytujících canisterapeutické informace, odborné názory nebo informace o dostupnosti jednotlivých technik, publikací a služeb, canisterapeuti zakládají svá tvrzení na obecně přijatelných zjištěních a technikách, plně přitom uznávají jejich meze a připouštějí pochybnosti o nich.

 7.a: Canisterapeuti podílející se na rozvoji nebo propagaci canisterapeutických technik, produktů, knih a dalších věcí nabízených pro komerční účely vyvíjejí přiměřené úsilí pro zabezpečení toho, že oznámení a inzerce budou uváděny profesionálním, vědecky přijatelným a přesně informujícím způsobem.

7.b: Canisterapeuti prezentují svou znalost a umění canisterapie a nabízejí svoje služby, produkty a publikace poctivě a přesně, vyhýbají se senzačnosti, přehánění, povrchnosti. Canisterapeuti se řídí svojí základní povinností pomáhat veřejnosti vytvářet si informované soudy, názory a rozhodnutí.

7.c: Produkty, metodiky, techniky které jsou popisovány nebo prezentovány na veřejných přednáškách či předváděních, v novinových a časopisových článcích, rozhlasových nebo televizních programech, v poštovních zásilkách nebo podobných médiích, splňují stejné uznávané standardy, jaké existují pro samotnou činnost výkonu canisterapie

8: VÝZKUM

Obecně: Rozhodnutí provést výzkum spočívá na uváženém rozhodnutí jednotlivých  institucí a odborníků o tom, jak nejvíce prospět lidské vědě a lidskému blahobytu. Canisterapeut je ve své činnosti součástí komplexu rehabilitačně-terapeutické péče, je tedy možné že jeho činnost bude zahrnuta do výzkumu. Po rozhodnutí o provedení výzkumu canisterapeut podá výzkumnému týmu ucelené informace o možnostech vstupu metody do výzkumu a zapojí se dle pokynů výzkumného týmu, canisterapeut vede bádání s ohledem na důstojnost a prospěch účastníků, maje na vědomí předpisy a profesní standardy týkající se vedení výzkumu s lidskými účastníky a se zvířaty. 

8.a: Canisterapeut má právo se výzkumu neúčastnit a má povinnost se neúčastnit pakliže povaha a způsob a myšlenka výzkumu jsou v rozporu s etikou či myšlenkou pomocné rehabilitační metody - canisterapie

8.b: Canisterapeut může vést vlastní výzkum, na základě všech platných předpisů a protokolů pro  výzkum v oblastni sociálně-zdravotní či školské. Při provádění výzkumu v institucích, zařízení a organizacích si canisterapeuti zajistí příslušné oprávnění provádět tuto studii.

*

 

PŘÍLOHA – nedílná součást Etického kodexu canisterapeuta.

 

 

základní minima pro welfare psů jako co-terapeutů

 

Preambule:

Pes  jako co-terapeut /spoluterapeut/, je během výkonu zatěžován fyzicky a hlavně  psychicky,  je proto nutno zajistit pravidla, která budou udržitelná v praxi výkonu canisterapie a zároveň budou účinně chránit zvíře před fyzickým i psychickým týráním tedy i týráním samotným chybným výběrem psa k činnosti výkonu canisterapie.

Canisterapeut je povinnen i při výkonu činnosti canisterapie ctít a dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání.

 

I. - k činnosti co-terapeuta má pes právo být vybrán  po znalém až odborném úsudku, že jeho vlohy - povaha, fyzická i psychická přirozenost je k těmto úkonům vhodná. K posouzení psa k výkonu canisterapie se vyjadřuje osoba budoucího canisterapeuta /jakožto kynolog, vlastník psa a po absolvaci odb. kurzu a náhledu canisterapie-teoretik v oboru canisterapie/ a zkušený canisterapeut= z praxí minimálně 6 hodin/měsíčně po dobu 2 let.

 Posouzení při různých testech povahy psa v kynologických i jiných org. je přípustné – nikoli však  rozhodující o zařazení psa do činnosti co-terapeuta.

ODŮVODNĚNÍ: K posouzení psa k výkonu canisterapie se vyjadřuje osoba která musí být v praxi znalá speciální problematiky zvířat jako co-terapeutů, a osoba která velmi úzce zná osobnost konkrétního zvířete – majitel,  neboť nejde čistě o obor kynologický, ale převážně z hlediska psa o problematiku typologickou a etologickou- povahové vlohy, vrozené i získané  techniky chování zvířete vhodné k výkonu canisterapeutických metodik a technik a z hlediska samotné činnosti jde odvětví zdravotně-sociální se specifickými požadavky na dovednosti psa. Canisterapie, jako forma zooterapie, je zcela samostatným odvětvím v oboru Podpůrných rehabilitačních metod.

 

II. - k činnosti co-terapeuta má pes právo být vybrán  po psychickém i fyzickém vyzrání k této činnosti, mláďata a dospívající jedinci se činnosti účastní jen za účelem zacvičení, socializace - náhledu s prostředím kde je vedená canisterapie, a s činností co-terapeuta, ale v činnosti samotné nesmí být stavěni do pozice co-terapeuta, tedy účastní se jí jen pasivně-náhledově, aktivita vůči klientům/pacientům typická pro již zacvičené zvíře/co-terapeuta se tedy vyskytuje u mláďat a dospívajících jedinců jen jako vlastní pokus o iniciativu.

ODŮVODNĚNÍ: Doba vyzrání psychického a fyzického je individuální podle plemen a osobnosti zvířete. U malých plemen jde však o minimálně věk 12ti měsíců, u velkých potom o minimálně věk 18 měsíců, vždy s postupným zapojováním zvířete do činnosti od jednoduchých úkonů po složitější. Při zacvičování štěňat a mladých jedinců by měl být přítomen již zkušený pes/co-terapeut, který zřetelně přebírá funkci co-terapeuta a umožňuje tím  mladému jedinci naplňovat bod III. -formou učení vhledem.

 

III. - k činnosti co-terapeuta má pes právo být citlivě zacvičen a to pouze pro nezbytně nutné úkony a dovednosti spjaté k činnosti AAT, AAA, AAE nebo AACR a to pro něho nezbytně dlouhou dobu k jeho pochopení činnosti co-terapeuta.

ODŮVODNĚNÍ:Při výchově, výcviku, zacvičení a vedení zvířete v oboru canisterapie se užívají výhradně metody pozitivního posilování a rozvíjení vlastních vloh (vždy s ohledem na jedinečnou osobnost konkrétního psa) k činnosti canisterapie, je zakázáno pozměňovat  zvířeti přirozenou fyzickou či psychickou dispozici  za účelem výkonu canisterapie farmaceuticky i operativně.

(u hlasitých jedinců operovat hlasivky, podávání sedativ u jedinců neurotických apod.)

 

IV. - při činnosti co-terapeuta má pes právo na odborné vedení canisterapeutem dobře znalým kynologie, etologie, zdravovědy psa a individuality toho kterého psa/co-terapeuta a tím mít zajištěn welfare co-terapeuta. Canisterapeut má povinnost časově upravit dobu výkonu canisterapie dle individuálních předpokladů psa a i jeho momentálních potřeb.

ODŮVODNĚNÍ:Pouze canisterapeut s kynologickými zkušenostmi je schopen vnímat jemnou komunikaci se svým co-terapeutem během výkonu canisterapie, která může být velmi zásadní pro další vývoj situace při terapii v daném okamžiku a její přehlédnutí či chybná interpretace může vést až ke konfliktu ve vzorci „klient - canisterapeutický tým“.

 

V. - při činnosti co-terapeuta má pes právo projevit strach, bolest a nevoli ke konkrétním úkonům (díky vlohově správnému výběru psa - bod I.-, se pes projeví neagresivně, neútočně a tedy mnohdy velmi skrytě), canisterapeut má povinnost vůči zvířeti přehodnotit zda je konkrétní úkon opravdu i v zájmu psa a na tento signál od psa reagovat k naplnění welfare co-terapeuta.

ODŮVODNĚNÍ: I pes velmi vhodný k  výkonu canisterapie má přirozené hranice tolerance vzrušivosti a bolesti, canisterapeut zajistí jejich nenarušování a ve zcela výjimečném případě  narušení,  ihned jedná ve prospěch welfare zvířete, zároveň adekvátně k situaci a s ohledem na klienta a prostředí.

 

VI. -pes co-terapeut má právo být na dobu dočasnou, nebo stálou odvoláno canisterapeutem z činnosti co-terapeuta pro změny ve fyzické i psychické kondici, nebo je mu upravena náplň činnosti při výkonu canisterapie.

ODŮVODNĚNÍ: Vysoký věk, březost a mateřství, úraz, nemoc, veterinární zákrok, změny chování a reakcí po událostech na zvíře působících a jiné změny, které canisterapeut zcela individuálně vyhodnotí jako kontraproduktivní nebo  omezující  pro činnost canisterapie a welfare zvířete při této činnosti a činnostech s ní spjatých.

(příkladně:  pro co-terapeuta vyššího věku – upraví výkon canisterapie na pasivní formu, do forem aktivních canisterapeut zapojí mladší zvíře apod.)

 

VII. - pes jako co-terapeut má právo ( a canisterapeut má povinnost ) zajistit mu velmi kvalitní osobní péči i péči veterinární v oblasti prevence i léčby /zcela jistě: prevence výskytu vnitřních parazitů minimálně 4x do roka/.

ODŮVODNĚNÍ: Pes má právo na intenzivní kontakt s majitelem /canisterapeutem/ i mimo dny kdy je aktivně zapojeno do činnosti výkonu canisterapie, není přípustné aby výkon canisterapie byl pro zvíře jedinou možností k osobnímu kontaktu s canisterapeutem a lidmi obecně, canisterapeut je povinnen denně zajistit kontrolu kondice psa s ohledem na případné příznaky nemoci či úrazu a s jejich včasným postoupením veterinárnímu lékaři. Preventivní kontroly a očkování jsou prováděny s ohledem na plnění zákona a vyhlášek platných pro stát, kraj, obec a místo držení a působení se psem. S ohledem na vývoj metody canisterapie a možné inovace v zákoně o zdraví obyvatelstva MZ ČR, si CTA vyhrazuje právo na doplnění tohoto bodu o eventuální povinnosti ke konkrétním preventivním veterinárním úkonům /očkování a podobně/.

 

VIII. - po činnosti co-terapeuta má pes právo na psychický i fyzický odpočinek a osvěžení podle své vlastní individuality (spánek, hra, vycházka…)

V případě návaznosti výkonu činnosti na více místech či u více cílových skupin

(např.: vícehodinová činnost v jeden den) je nutno poskytnout psovi čas odpočinku i mezi těmito výkony, canisterapeut je také povinen zajistit adekvátní frekvenci příjmu i výdeje tekutin zvířete.                                                     

Podle Andrey Tvrdé – korektováno kolektivem canisterapeutů vykonávajících praxi