Choď na obsah Choď na menu

Športový poriadok v AJC 1. časť

25. 1. 2009

Športový poriadok v AJC

 

Športový poriadok v jazdectve, zásady ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany majetku .

 

1.      Všeobecné ustanovenia

1.1 Predložené ustanovenia majú zabezpečiť:

      a, záruku poriadku a bezpečnosti pri jazdeckom výcviku, tréningu a priebehu 

          jazdeckých súťaží,

      b, ochranu zdravia   jazdcov a koní,

      c, racionálny chov a veterinárnu starostlivosť o kone,

      d, svedomitú údržbu postrojového a tréningového materiálu,

      e, poriadok a čistotu v jazdeckých objektoch

 

1.2  Ustanovenia športového poriadku AJC Snina sú záväzné pre všetkých  členov jazdeckého klubu, ale aj ostatné osoby, ktoré areál navštívia.

 

1.3  Výbor AJC bude dbať na dodržiavanie všetkých zásad jazdeckého poriadku a bude zavádzať ďalšie opatrenia, ktoré si vyžiadajú podmienky.

 

1.4   Výbor AJC je povinný presadiť zásady disciplínovanej práce a zásady 

       správneho zaobchádzania so zvieratami.

 

1.5   Výbor AJC je  povinný dodržať všetky veterinárne nariadenia pri výskyte 

       nákaz podľa príslušného zákona a splniť všetky nariadenia súviasiace   

       s karanténnymi opatreniami . Tiež je povinný dodržiavať všetky ustanovenia 

       týkajúce sa ochrany zdravia zvierat a zoohygieny.

 

1.6  Všetci členovia, vedúci výcviku, ako aj funkcionári sú povinní plniť  športový 

        poriadok  AJC Snina.

 

1.6  Uznesenia prijaté AJC Snina sa formou priebežných školení budú prenášať na členov.  

 

1.7  Prípady nedodržiavana prijatých uznesení rieši správna rada AJC.

 

 

2.      Rozsah účinku športového poriadku

 

 

Športový poriadok sa týka:

a, vstupu a činnosti v športových objektoch  /3.1 /

b, zaobchádzania s koňmi / 3.2 /

c, práce v ustajňovacích priestoroch  / 3.3 /

d, ošetrovania koní / 3.4 /

e, výcvikového procesu / 3.5 /

f, poriadku a bezpečnosti v jazdeckých objektoch /3.6 /

g, usporiadania akcií /3.7 /

h, zdravotníckeho opatrenia / 3.9 /

 

3.      Ustanovenia

 

 

3.1 Vstup a správanie sa vareáli AJC

 

 

3.1.1        Vstup do areálu je povolený len členom AJC Snina .

 

3.1.2        Nečlenom  je vstup povolený len s povolením zodpovedného člena.

 

3.1.3        Nečlenom  je vstup do maštalí povolený len za sprievodu zodpovedného člena  AJC.

 

3.1.4       Vstup do maštale s výskytom ochorenia je povolený len povereným osobám. Tieto osoby nesmú navštevovať iné jazdecké oddiely.

 

3.1.5      Osoby, ktoré navštívili iný jazdecký klub, v ktorom sa vyskytlo ochorenie, túto skutočnosť oznámia hneď po vstupe do jazdeckého klubu a vstup do maštalí majú len so súhlasom veterinárneho lekára.

 

3.1.6        Motorové vozidlá môžu byť odstavené len na určených poarkoviskách. Ak sa tieto parkoviská nachádzajú v objekte s chovom koní, nesmú brániť v presune koní, v pohybe jazdcov a konských záprahov.

 

3.1.7        Všetky osoby, ktoré sa zdržujú v jazdeckom objekte sú povinné správať sa opatrne, šetrne a starostlivo zaobchádzať so všetkými zariadeniami a predmetmi.

 

3.1.8        Všetky osoby, ktoré sa zdržujú v areáli  dodržiavajú pokyny trénera

             a určených osôb.

 

3.1.9       Členovia, ktorí svojvoľne spôsobujú škody na objekte, koňoch alebo predmetoch musia vzniknuté škody nahradiť.

 

3.1.10    Všetci členovia sú povinní udržiavať v  objekte čistotu a poriadok.

 

3.1.11    Pitie alkoholu v jazdeckom zariadení je zakázané. Je neprípustné zdržiavať sa v jazdeckom zariadení pod vplyvom alkoholu.

 

3.1.12    Vedenie AJC nezodpovedá za škody, ktoré spôsobia členovia jazdeckého klubu v jazdeckom objekte.    

  

         

 3.2. Zaobchádzanie s koňmi

 

3.2.1        Všetci jazdci sa musia systematicky cvičiť v zaobchádzaní s koňmi. Musia sa oboznámiť so správaním koňa a jeho reakciami na rozličné podnety. Tieto skúsenosti jazdci uplatňujú v bezpečnom zaobchádzaní s koňmi.

 

3.2.2       Ešte pred prvým vstupom ku koňovi musí začiatočník absolvovať  teoretické a praktické školenie o zásadach správneho zaobchádzania a ošetrovania koní. V rámci tohoto školenia musí byť oboznámený so zásadami bezpečnosti pri práci. 

3.2.3        Opatrnosť, rozvážnosť, pokoj a láskavosť tvoria základ pri styku s koňmi.

3.2.4        Pri zaobchádzaní s koňom treba sledovať jeho správanie i reakcie a neustále ich zohľadňovať.

3.2.5        Pred vstupom ku koňovi treba ho osloviť, počkať na jeho reakciu a až potom vstúpiť do boxu.

3.2.6        Pred  vstupom do stojiska treba koňa osloviť menom a povelom „Ustúp!“ Do stojiska možno vstúpiť až potom, keď kôň uvoľní priestor z niektorej strany.

 

3.2.7        Pri akejkoľvek práci v boxe alebo na koni umiestnenom v boxe treba koňovi navliecť ohlávku a priviazať ho. Aj v tom prípade, keď je kôň v boxe uviazaný, treba ho pred vstupom do boxu osloviť menom a povelom „Ustúp!“ 

3.2.8        Pri práci pri koňovi sa treba vyvarovať prudkých pohybov, hovoríme normálnym hlasom, nikdy na koňa nekričíme.

3.2.9        Kone, ktoré kopú a hryzú, musia byť jasne označené /nápis, vecheť slamy a pod./.

3.2.10    Kone so zlozvykmi, alebo mimoriadne závistlivé pri kŕmení, kŕmia len osoby, na ktoré sú navyknuté.

3.2.11    Počet ľudí, ktorí majú prístup k takým koňom, má byť čo najmenší.

3.2.12   Kone, ktoré hryzú, musia mať pri ošetrovaní alebo pri práci v boxe náhubok.

3.2.13    Kone môžu viesť len určení jazdci.

3.2.14    Všetci jazdci musia byť vopred poučení o spôsoboch vedenia koňa.

3.2.15    Kone môžu byť vyvádzané z maštale len nauzdené. Viesť kone na ohlávke je zakázané.

3.2.16    Vôdzky pri vedení koňa treba dať z krku dolu, okrem prípadov, keď je kôň nauzdený uzdou alebo uzdičkou s martingalom.

3.2.17    Pri vedení osedlaného koňa musia byť strmene v polohe hore-vytiahnuté. Pri vedení koňa na dlhšie vzdialenosti treba strmeňový remeň otočiť okolo strmeňového môstika.

 

3.2.18    Pri vedení otáčame koňa zásadne doprava, pretože sú na túto stranu menej ohybné.

3.2.19    Minimálna vzdialenosť medzi koňmi v zástupe nesmie byť nikdy menšia ako 3 m.

3.2.20    Pri vyvádzaní alebo vchádzaní koní z maštale sa musí chodiť cez dvere a okolo rohov opatrne.

3.2.21    Nasadať alebo zosadať je v maštali neprípustné.

 

 3.3  Maštaľ a práca v maštali.

3.3.1        Maštaľ musí koňovi poskytnúť bezpečné a nerušené prostredie.

 

3.3.2        Kone v súkromnom vlastníctve môžu byť umiestnené v priestoroch AJC len so súhlasom výboru. Medzi oboma stránkami sa uzavrie dohoda, ktorá obsahuje vzájomné práva a povinnosti a stanovuje výšku nájomného za poskytnutie ustajnenia.

 

3.3.3        Pobyt v maštali je povolený len pri práci v nej.

 

3.3.4        Maštaľné náradie musí byť pred uložením očistené a uložené tak, aby neohrozovalo ľudí a zvieratá.

 

3.3.5        Motorové zariadenia /rezačka, miagač ovsa, sekačka / môžu obsluhovať len poverené osoby. Práca detí na týchto zariadeniach je zakázaná.

 

3.3.6        Nauzdené a osedlané kone sa nesmú nechať bez dozoru ani v stojisku ani v boxe.

 

3.3.7        Ak jazdci nedržia kone, ktoré majú stať obrátené v stojisku, kone musia byť vyviazané na stĺpoch o krúžky zubadla.

 

3.3.8        Priväzovanie koní za vôdzky je neprípustné.

 

3.3.9        V maštali treba udržiavať neustále čistotu. Za čistotu maštale sú zodpovední prítomní členovia. Všetci členovia sa majú vzájomne nabádať k udržiavaniu poriadku.

 

3.3.10    Čistenie kopýt po jazde sa robí mimo ustajňovacích priestorov.

 

3.3.11    Pavučiny sa musia denne odstraňovať.

 

3.3.12    Žľaby, kŕmne koše a napájačku treba denne udržiavať v čistote.

 

3.3.13    Hnoj treba odstraňovať ráno a večer.

 

3.3.14    Trus treba zo stojiska hneď odstrániť.

 

3.3.15    Postroje, prostriedky na čistenie koní, šaty, lieky a bandáže sa nesmú nechávať v maštali.

 

3.3.16    Pri odstraňovaní hnoja treba  podstielku vyrovnať. Piliny alebo slama sa rovnomerne rozprestrie po celom stojisku. Vlhké vrstvy hlbokej podstielky treba odstrániť  a doplniť suchým materiálom. Hlbokú podstielku treba za určitý čas úplne odstrániť, podlahu, steny, žľaby vydenzifikovať.

  

3.3.17    Pred začatím práce s koňmi treba urobiť tieto práce:

 

a, kone napojiť,

b, pri boxovom ustajnení kone priviazať,

c, skontrolovať zdravotný stav koní a zistené skutočnosti nahlásiť,

d, vybrať a vyviezť hnoj,

e, vyrovnať podstielku

f, pristlať čerstvé pilinu alebo slamu

g, v maštali upratať,

h, kone očistiť a ošetriť,

i, kone nauzdiť a nasedlať,

k, očistiť kopytá a kone vyviesť z maštale,

l, urobiť kontrolu sedlania a uzdenia /cvičiteľ/

 

3.3.18    Po jazde treba vykonať nasledujúce práce:

 

a, zosadnúť, strmene dať do hornej polohy, povoliť podbrušník, stiahnúť vôdzky z krku /okrem koní nauzdených uzdou alebo uzdičkou s martingalom/,

b, kopytá vyčistiť pred maštaľou /potrebný je pomocník/

c, kone zaviesť do maštale, oduzdiť, priviazať, odsedlať ich, uzdičku a sedlo zavesiť,

d, v lete vystriekať nohy a kopytá /na príkaz cičiteľa/

e, v zime kopytá vyčistiť a vysušiť,

f, urobiť kontrolu zdravotného stavu a zistený stav nahlásiť,

g, koňa vysušiť a vyčistiť,

h, pripraviť seno na kŕmenie,

i, koňa čiatočne napojiť,

j, koňa nakŕmiť jadrovým krmivom,

k, podľa potreby ešte raz vybrať trus,

l, koňa nakŕmiť senom,

m, podstielku upraviť

n, maštaľné nástroje vyčistiť a upratať,

o, koňa opäť napojiť,

p, boxy uzavrieť

r, postroje vyčistiť a uložiť v sedlovni.

 

   

3.3.19    Na dodržianie dobrého zdravotného stavu koní, treba dodržať v maštali obdobie pokoja. Obdobie pokoja určuje správna rada AJC.

 

3.3.20    Na práce v maštali je vhodné nosiť pracovné oblečenie umožňujúce pohyblivosť a voľnosť. Obuv na práce v maštali má byť pevná. Pracovať v ľahkej obuvi /sandále, cvičky/ je zakázané.